สถานที่รักษาโรค

สถานที่รักษาโรค

  1. ณ ปัจจุบัน การสื่อสารกว้างไกลและสะดวกมาก ข้าฯ จึงใช้การสื่อสารให้เป็นประโยชน์ต่อเวลาที่ใช้ในการรักษาให้ได้มากที่สุด ทั้งจำนวนคนไข้ ข้อมูล เพื่อตัดสินใจในการวินิจฉัยโรค การตระเตรียมความพร้อมในการรักษา
  2. โดยส่วนตัวแล้ว ข้าฯเป็นคนที่ชอบอิสระ และได้เดินทางอยู่สม่ำเสมอไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหาตัวยาที่หายาก เพื่อใช้ในการรักษาโรค
  3. คนไข้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาหาจักรู้จักข้าฯโดยการแนะนำของคนไข้เก่าที่ได้เคยรักษาแล้วและหายจากโรค เขาจึงเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในข้าฯ ว่าสามารถหรืออาจจะสามารถรักษาโรคเขาให้หายได้
  4. สำหรับคนไข้บางรายที่อาการหนัก หรือมิสะดวกในการเดินทาง ข้าฯก็จะไปรักษาถึงสถานที่ของเขาโดยคิดค่ายานพาหนะเพิ่มเติม

ด้วยเหตุข้างต้น ขณะนี้การรักษาคนไข้ทุกรายจักต้องทำการนัดวันเวลาและสถานที่ล่วงหน้าก่อนทุกราย โดย
โทร. 086-366-3234  และ ทาง  www.sirirungrojclinic.com