การเข้ารับการรักษา

การรักษาโรคและการวินิจฉัยโรค

           โรคส่วนใหญ่ที่ทำการรักษาให้แก่คนไข้ จะเป็นโรคซึ่งมีประวัติเคยได้รับการรักษาจากหมออื่น ๆ เกือบทั้งสิ้นมาแล้วและไม่หายจากโรค มีอาการรุนแรงขึ้นกว่าเดิมหรือส่อเห็นความเรื้อรังที่ได้รับมาจากโรคดัง กล่าว  ข้าฯ จึงทำการสอบประวัติการทำเวชระเบียน การวินิจฉัย จากอาการรวมทั้งมวลที่ปรากฏ เพื่อยืนยันถึงความเป็นโรคดังกล่าว โดยการใคร่ครวญ  ทั้งไตร่ตรองอย่างรอบคอบ  จึงทำการรักษาให้ตามความเหมาะสมและถูกต้องของอาการโรคแต่ละราย เป็นการรักษาเฉพาะรายเป็นบุคคล ๆ ไป มิได้เป็นการขายยา ผู้ที่จะมาขอซื้อยาว่าจะไปรักษาโรคเองนั้น ไม่มีการจ่ายยาให้ การวินิจฉัยความหนักเบาของโรค ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละคนเสมอ